طراحان جدید مراکز طراحی کیا در اروپا و چین


طراحان جدید مراکز طراحی کیا در اروپا و چین – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248790/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86

بخوانید:  طرح فروش و پیش فروش ساینا S