طرح فروش فوری Lamari Ima Hybrid; می 1403


طرح فروش فوری Lamari Ima Hybrid; اردیبهشت 1403 – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249199/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3

بخوانید:  در موضوع واردات خودرو از مردم سلب اعتماد شد