عدم توجه به پیشانی و خواب آلودگی. رتبه اول علل همه تصادفات در تهران


عدم توجه به پیشانی و خواب آلودگی. رتبه اول علل تصادفات در تهران – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249208/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

بخوانید:  خودروسازان از برنامه تولید عقب هستند. زنگ خودکار قرمز