فاز اول عرضه خودروهای برقی وارداتی در اردیبهشت ماه


فاز اول عرضه خودروهای برقی وارداتی در اردیبهشت – نیوز خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248782/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87

بخوانید:  پاییز جذاب: لیگ اختصاصی بولینگ مشتریان فونیکس برگزار شد