فقدان گزینه های مقرون به صرفه مانع اصلی برای پذیرش خودروهای الکتریکی است


فقدان گزینه های مقرون به صرفه مانع اصلی برای پذیرش خودروهای الکتریکی است<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248911/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C

بخوانید:  دلیل افزایش قیمت مونتاژ در سال جدید چیست؟