قوانینی که نقض شده است


قوانینی که مبنای تخلفات هستند – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248894/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

بخوانید:  مشکلات و مصیبت های طرح ماشین مادران