لزوم تدوین نقشه راه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای هوشمندسازی حمل و نقل


ضرورت تدوین نقشه راه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای هوشمندسازی حمل و نقل – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249394/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

بخوانید:  افتتاح غرفه ایران خودرو در نمایشگاه بین المللی مسکو