لزوم توجه به افزایش تنوع سوخت


لزوم توجه به افزایش تنوع سوخت – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248873/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DB%8C

بخوانید:  تصمیم وزیر صمت برای رسیدگی به تخلفات ارزی خودروسازان