مالکان خودروهای بیش از سه و نیم میلیارد باید مالیات بپردازند


مالکان خودروهای بیش از سه و نیم میلیارد باید مالیات بپردازند – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249000/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

بخوانید:  شهرک اتومبیل گودرزی؛ نماینده ۱۰شرکت خودرویی با ۲۰ شعبه فعال