ما انتظار داریم که بازار خودروهای تجاری در چهار سال آینده به رشد خود ادامه دهد


انتظار می رود بازار خودروهای تجاری در چهار سال آینده به رشد خود ادامه دهد – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248665/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

بخوانید:  حضور پیرلی در نمایشگاه تایر کلن