ما نمی توانیم منتظر خودروسازان داخلی باشیم!


ما نمی توانیم منتظر خودروسازان داخلی باشیم! – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249025/%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85

بخوانید:  بهینه‌سازی مصرف سوخت مستلزم تدوین سند جامع سوخت کشور ازسوی دولت است