مجامع باید نیمی از گواهی ضایعات وارداتی را دریافت کنند


مجامع باید نصف گواهی قراضه وارداتی دریافت کنند – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248691/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF

بخوانید:  قیمت پارکینگ‌های فرودگاه امام اعلام شد