مجلس نمایندگان به هدف خود در تصویب قانون واردات نرسید


مجلس به هدف خود برای تصویب قانون واردات نرسید – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249177/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

بخوانید:  چرا خودروهای خارحی در ایران گرانند؟