محاسبه تخفیفات و تخلفات بیمه ای اشخاص ثالث در سال 1403 ه


محاسبه تخفیفات و تخلفات بیمه ای اشخاص ثالث سال 1403 – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249378/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%AF%D8%B1-1403

بخوانید:  ارائـه طـرح دوگـانـه‌سـوز کـردن خـودروهـای دیـزلـی