محدودیت حمل و نقل خودروهای وارداتی برای جانبازان به مدت 5 سال برداشته شد


محدودیت 5 ساله حمل خودروهای وارداتی جانبازان لغو شد – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249196/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%DB%B5%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87

بخوانید:  تبلیغات اروپایی آپولو تایر برای Wordstein Ultrak Pro