مدل ماشین عشر خانوار را تعیین می کند


مدل خودرو دهمین خانواده را تعیین می کند – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248792/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF

بخوانید:  دو حلقه مفقوده مدیریت در صنعت خودرو ایران