مردم را به جایی رسانده اند که خودروهای بی ارزش خارجی را بر خودروهای ملی ترجیح می دهند!


مردم را به جایی رسانده اند که خودروهای بی ارزش خارجی را بر خودروهای ملی ترجیح می دهند! – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249228/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بخوانید:  تیگو ۸ پرو مکس به تجهیزات زرهی مجهز شد