مشکلات و مصیبت های طرح ماشین مادران

مشکلات و مصیبت های طرح ماشین مادران

موضوع اختصاص خودرو به مادران در قالب مصوبات مجلس با چالش هایی همراه بود و آمارها حاکی از آن است که از یک سو خودروسازان نمی توانند به خوبی به تعهدات خود عمل کنند و از سوی دیگر برخی از مادران موفق به دریافت خودرو نشدند. . بسیاری از مادران بیشتر …

منبع: https://car.ir/news/28348-mothers-cars-problems

بخوانید:  جزئیات شرایط فروش اقساطی محصولات مدیران خودرو