من سه سال منتظر خرید تراکتور بودم!


من سه سال منتظر خرید تراکتور بودم! – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249233/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF

بخوانید:  تاکسی مدرن برقی به خیابان ها می آید