نصب اجباری سیستم های ترمز اضطراری خودکار (AEB) از سال 2029


نصب اجباری سیستم های ترمز اضطراری خودکار (AEB) از سال 2029 – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249183/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-AEB-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B9

بخوانید:  مساله خودرو در برنامه هفتم توسعه