هدف بهبود کیفیت قطعات خودرو در زنجیره تامین تا 40 درصد


هدف گذاری برای ارتقای 40 درصدی کیفیت قطعات خودرو در زنجیره تامین – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248779/%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86

بخوانید:  بازگشت خودرو به بورس، خوب یا بد؟