همزمانی تعاملات سایپا با فولاد مبارکه با افزایش 100 درصدی تولید خودرو


تعاملات سایپا با فولاد در راستای افزایش 100 درصدی تولید خودرو مبارک – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248944/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بخوانید:  فونیکس NEV، شاخه جدید مدیران خودرو در اتو اکسپو تهران 1402