همزمان با مخالفت و موافقت وزارت امنیت با واردات اتوبوس!


همزمان با مخالفت و موافقت وزارت امنیت با واردات اتوبوس! – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249096/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3

بخوانید:  عدم تمدید گواهینامه چه مشکلاتی دارد؟