واردات 8 تا 10 هزار خودروی برقی تا 3 ماه آینده


واردات 8 تا 10 هزار خودروی برقی طی سه ماه آینده – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248821/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B8-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%B3%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

بخوانید:  جدول قیمت های کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی - ۱۲ آذر ۱۴۰۲