پادکست روزنامه دنیای خودرو – سه شنبه 22 خرداد 1403 ه


پادکست روزنامه دنیای خودرو – سه شنبه 31 خرداد 1403 – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249524/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3

بخوانید:  اختلاف بین سازنده و تامین کنندگان خودرو