پاسخگویی مدیران ارشد ایران خودرو به مردم


مدیران ارشد ایران خودرو در برابر مردم پاسخگو هستند – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249176/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85

بخوانید:  زمان مزایده خودروهای توقیف شده در گمرک اعلام شد