چندی پیش یکی از دوستانم که خودرو پژو پارس مدل 1388 دارد تصادف کرد. جالب است که شیشه جلو خودرو وی شکست؛ اما قطعات آن به‌داخل خودرو پاشیده نشد. علت چیست؟


چندی پیش یکی از دوستانم که خودرو پژو پارس مدل 1388 دارد تصادف کرد. جالب است که شیشه جلو خودرو وی شکست؛ اما قطعات آن به‌داخل خودرو پاشیده نشد. علت چیست؟ – اخبار خودرو<br />  • ایران خودرو

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244402/%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-1388-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81