کالیبراسیون KMC X5 بر اساس دانش فنی بومی در شرکت کرمان موتور


کالیبراسیون KMC X5 بر اساس دانش فنی بومی در شرکت کرمان موتور – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249273/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C-X5-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA

بخوانید:  فتوای جدید میرسلیم: واردات 2 خودرو به ازای هر 1000 تولید داخلی