کمبود راننده باعث شد برخی اتوبوس های حمل و نقل عمومی در پارکینگ بنشینند!


کمبود راننده باعث شد برخی اتوبوس های حمل و نقل عمومی در پارکینگ بنشینند! – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249083/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86

بخوانید:  نیاز جاده ها به واردات 2 هزار اتوبوس جدید