گسترش فعالیت های شهرک سازی خودرو گدرزی با هدف کارآفرینی


گسترش فعالیت های شهر موتوری گدرزی با هدف کارآفرینی – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249389/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C

بخوانید:  جدول قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی - 30 اسفند 1402