300 ماشین اتوماتیک به عنوان جایزه برای کاهش مصرف


جایزه 300 خودروی اتوماتیک برای کاهش مصرف – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249421/%DB%B3%DB%B0%DB%B0%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81

بخوانید:  ترکیب هنر و صنعت در اتوشناس توسط یک بانو