300 هزار تراکتور در کشور نیاز به نوسازی دارند


300 هزار تراکتور در کشور نیاز به نوسازی دارند – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248859/%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

بخوانید:  تغییر شرایط سرویس اولیه خودرو در دوران گارانتی