31 خرداد زمان خداحافظی با خط تولید پژو پارس است


31 خرداد زمان خداحافظی با خط تولید پژو پارس است – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249419/31-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3

بخوانید:  راه اندازی KMC EJ7 جدید با سیستم یکپارچه + قیمت