41 درصد از کشته شدگان تصادفات در سال گذشته عابران پیاده بودند


41 درصد از مرگ و میرهای تصادفات در سال گذشته عابران پیاده بودند – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249124/%DB%B4%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF

بخوانید:  خبر عرضه 120 هزار خودرو زیر قیمت بازار، برهم زننده آرامش بازار!