6 هزار و 464 ایثارگر برای دریافت خودرو پرداختی را تکمیل کردند


6464 ایثارگر برای دریافت خودرو پرداخت کردند – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249179/%DB%B6%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B6%DB%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

بخوانید:  مهلت ثبت نام خودروهای داخلی امشب تمام خواهد شد