جای خالی برق در سبد سوخت خودروهای دولتی


جای خالی برق در سبد سوخت خودروهای کشور – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249193/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

بخوانید:  اولین خودروی وارداتی پلاک شد!