قیمت جدید انواع تراکتور اعلام شد ( خرداد ۱۴۰۲ )

نام محصول قیمت پایه (به ریال) 9% مالیات بر ارزش افزوده هزینه بیمه شخص ثالث یکساله پارسیان هزینه پلاک بیمه بین راهی پارسیان هزینه پستی + هزینه ارسال کارت مالکیت هزینه های جانبی شماره گذاری جمع کل قیمت (به ریال) تراکتورهای سنگین و متوسط تراکتور کشاورزی سنگین ITM 1500 4WD توربودار ۱۴,۴۷۹,۸۱۸,۰۰۰ ۱,۳۰۳,۱۸۳,۶۲۰ ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۳۶,۱۳۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۱۵,۸۱۳,۰۳۶,۶۸۸ تراکتور کشاورزی ITM 4120 4WD ۷,۲۵۶,۰۰۹,۰۰۰ ۶۵۳,۰۴۰,۸۱۰ ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۸۶۹,۹۹۵ ۶۰۰,۰۰۰ ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۷,۹۳۸,۲۱۸,۷۴۳ تراکتور کشاورزی ITM 399 4WD ۵,۸۲۱,۹۷۸,۰۰۰ ۵۲۳,۹۷۸,۰۲۰ ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۶۹۸,۰۵۵ ۶۰۰,۰۰۰ ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۶,۳۷۴,۹۵۳,۰۱۳ تراکتور کشاورزی ITM 399 2WD ۴,۵۸۳,۶۰۶,۰۰۰ ۴۱۲,۵۲۴,۵۴۰ ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۴۹,۵۷۴ ۶۰۰,۰۰۰ ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۵,۰۲۴,۹۷۹,۰۵۲ تراکتور کشاورزی ITM 800 4WD توربودار ۴,۸۰۸,۰۵۰,۰۰۰ ۴۳۲,۷۲۴,۵۰۰ ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۷۶,۴۸۵ ۶۰۰,۰۰۰ ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۵,۲۶۹,۶۴۹,۹۲۳ تراکتور کشاورزی ITM 800 2WD توربودار ۳,۹۱۴,۶۴۰,۰۰۰ ۳۵۲,۳۱۷,۶۰۰ ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۳۶۵ ۶۰۰,۰۰۰ ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۴,۲۹۵,۷۲۵,۹۰۳ تراکتور کشاورزی ITM 485 4WD توربودار ۴,۷۰۹,۸۸۰,۰۰۰ ۴۲۳,۸۸۹,۲۰۰ ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۴۶,۷۱۵ ۶۰۰,۰۰۰ ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۵,۱۶۲,۶۳۲,۸۵۳ تراکتور کشاورزی ITM 485 2WD توربودار ۳,۷۸۳,۰۲۵,۰۰۰ ۳۴۰,۴۷۲,۲۵۰ ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۳,۵۸۵ ۶۰۰,۰۰۰ ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۴,۱۵۲,۲۴۹,۷۷۳ تراکتور کشاورزی ITM 475 2WD ۳,۵۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۳۱۶,۵۳۰,۰۰۰ ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲۱,۶۵۲ ۶۰۰,۰۰۰ ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۳,۸۶۱,۹۲۳,۵۹۰ تراکتور کشاورزی ITM 475 4WD ۴۲۰,۲۶۶,۰۰۰ ۳۸۲,۵۲۳,۹۴۰ ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۹,۶۰۷ ۶۰۰,۰۰۰ ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۴,۶۶۱,۵۹۸,۴۸۵ تراکتورهای سبک و باغی تراکتور کشاورزی ITM 455 4WD توربودار ۳,۲۷۵,۴۳۲,۰۰۰ ۲۹۴,۷۸۸,۸۸۰ ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۹۲,۷۲۴ ۶۰۰,۰۰۰ ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۳,۵۹۸,۹۱۲,۵۴۲ تراکتور کشاورزی ITM 470 4WD ۳,۱۵۴,۱۹۶,۰۰۰ ۲۸۳,۸۷۷,۶۴۰ ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷۸,۱۸۸ ۶۰۰,۰۰۰ ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۳,۴۶۶,۷۵۰,۷۶۶ تراکتور کشاورزی ITM 470 2WD ۲,۵۳۱,۳۴۸,۰۰۰ ۲۲۷,۸۲۱,۳۲۰ ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۳,۵۰۹ ۶۰۰,۰۰۰ ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۲,۷۸۷,۷۷۱,۷۶۷ تراکتور باغی کمرشکن ITM 950 ۲,۳۹۵,۲۱۱,۰۰۰ ۲۱۵,۵۶۸,۹۹۰ ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۱۸۶ ۶۰۰,۰۰۰ ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۲,۶۳۹,۳۶۶,۱۱۴ بکهو لودر بکهولودر TDL 86NEW 2WD بکهولودر TDL 100 4WD ۱۲,۰۳۷,۲۳۵,۳۶۵ ۱,۰۸۳,۳۵۱,۱۸۳ ۱,۴۴۳,۲۶۵ ۳۵۷,۰۰۰ ۱۳,۱۲۲,۳۸۶,۸۱۳ بکهولودر TDL 100S 4WD ۱۲,۵۲۵,۶۲۸,۷۳۳ ۱,۱۳۷,۳۰۶,۵۸۶ ۱,۵۰۱,۸۲۳ ۳۵۷,۰۰۰ ۱۳,۶۵۴,۷۹۴,۱۴۲ بکهولودر TDL 130 4WD ۱۴,۶۴۵,۲۱۹,۲۲۱ ۱,۳۱۸,۰۶۹,۷۳۰ ۱,۷۵۵,۹۶۲ ۳۵۷,۰۰۰ ۱۵,۹۶۵,۴۰۱,۹۱۳

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244570/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244570/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2