وی گزارش ها مبنی بر موافقت دولت با افزایش قیمت کارخانه خودروسازی را تکذیب کرد


تکذیب خبر مصوبه دولت برای افزایش قیمت خودروسازان – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248722/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بخوانید:  دومینوی ورود خودرو های رانتی به کشور