پادکست روزنامه دنیای خودرو – یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 ه


پادکست روزنامه دنیای خودرو – یکشنبه 11 اردیبهشت 1403 – اخبار خودروها<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248857/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3

بخوانید:  اوضاع اسفناک بازار وارداتی‌های صفر کیلومتر