650 دستگاه از 1200 قطعه ساز باقی مانده است


650 دستگاه از 1200 قطعه ساز باقی مانده – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249066/%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B5%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بخوانید:  جدول قیمت های کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی - ۲۹ بهمن ۱۴۰۲